Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức học Nội quy kỳ xét tuyển viên chức

Thực hiện Phương án số 663/PA-BVN ngày 17/7/2019 của Bệnh viện Nhi về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số 786 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện Nhi; Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Nhi thông báo thời gian, địa điểm tổ chức học Nội quy cho các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:
1. Thời gian học nội quy: Ngày 09/9/2019
- Vào hồi 09 giờ 00 phút khai mạc kỳ xét tuyển viên chức.
- 09 giờ 50 phút học nội quy kỳ xét tuyển viên chức.
2. Thời gian tổ chức phỏng vấn: 
- Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 10/9/2019
3. Địa điểm tổ chức học nội quy:
Hội trường tầng 7 nhà A Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.
 Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thông báo để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và tham dự./. 
 

Tác giả bài viết: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa