Thông báo Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức mã chức danh nghề V.08.01.03

NỘI DUNG, TÀI LIỆU ÔN TẬP CHO THÍ SINH
1. Kiến thức chung:
 - Chương II, Chương III, Chương IV Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế.
- Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH 12 ngày 23/11/2009
- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008;
- Luật số 46/2014/QH 13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH 12.
- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
2. Kiến thức về chuyên ngành:
2.1. Tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển bác sĩ đa khoa
- Bài giảng Nhi khoa tập 1, tập 2 của Trường Đại học y Hà Nội năm 2017
2.2. Tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển bác sĩ YHCT
- Bài giảng Bệnh học nội khoa y học cổ truyền của Trường Đại học y Hà Nội năm 2012
2.3. Tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển bác sĩ RHM
- Bài giảng RHM tập 1, tập 2 Bộ môn RHM Trường Đại học Y Hà Nội năm 2013.
 

Tác giả bài viết: Bệnh viện Nhi Thanh Hoá